KHÁCH HÀNG
Hạn mức: từ 2.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~1.900.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: < 1 giờ
Phí Quản Lý:
170.000đ – 240.000đ
Các phí khác: Không
Giấy tờ
CMND/CCCD
Hỗ trợ nợ quá hạn
Hạn mức: từ 3.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~2.800.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: < 3 giờ
Phí Quản Lý:
170.000đ – 240.000đ
Các phí khác: Không
Giấy tờ
CMND/CCCD
Hỗ trợ nợ quá hạn
Hạn mức: từ 4.500.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~4.300.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: < 12 giờ
Phí Quản Lý:
170.000đ – 240.000đ
Các phí khác: Không
Giấy tờ
CMND + (Bằng Lái/BHYT)
Hỗ trợ nợ quá hạn
Hạn mức: từ 6.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~5.700.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: < 1 ngày
Phí Quản Lý:
170.000đ – 240.000đ
Các phí khác: Không
Giấy tờ
CMND + (Bằng Lái/BHYT)
Hỗ trợ nợ quá hạn