Hạn mức: từ 2.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~1.900.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: 30 – 60 phút
Phí Quản Lý:
160.000đ – 220.000đ
Hỗ trợ nợ quá hạn
Hạn mức: từ 3.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~2.800.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: 30 – 60 phút
Phí Quản Lý:
160.000đ – 220.000đ
Hỗ trợ nợ quá hạn
Hạn mức: từ 4.500.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~4.300.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: 30 – 60 phút
Phí Quản Lý:
160.000đ – 220.000đ
Hỗ trợ nợ quá hạn
Hạn mức: từ 6.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 30 ngày
Thực nhận: ~5.700.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Tất Toán: Hoàn Trả Gốc
Thời gian chờ: 30 – 60 phút
Phí Quản Lý:
160.000đ – 220.000đ
Hỗ trợ nợ quá hạn