BẠN LÀ KHÁCH HÀNG …?

Hạn mức: từ 3.000.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 14 ngày
Thực nhận: ~2.800.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Kiểm duyệt: 30 – 60 phút
Phí Giải Ngân: 160.000đ
Hỗ trợ nợ xấu
Hạn mức: từ 4.500.000đ
Lãi suất: 0.15%/ngày
Kỳ hạn: đến 14 ngày
Thực nhận: ~4.300.000đ
Trễ hạn: 3 ngày không lãi
Không thẩm định lại hồ sơ
Phí Giải Ngân: 240.000đ
Tự động giải ngân

Hạn mức: từ 3.000.000đ

Lãi suất: 0.15%/ngày

Kỳ hạn: đến 14 ngày

Thực nhận: ~2.800.000đ

Trễ hạn: 3 ngày không lãi

Kiểm duyệt: 30-60 phút
Phí Giải Ngân: 160.000đ
Hỗ trợ nợ xấu

Hạn mức: từ 4.500.000đ

Lãi suất: 0.15%/ngày

Kỳ hạn: đến 14 ngày

Thực nhận: ~4.300.000đ

Trễ hạn: 3 ngày không lãi

Không thẩm định lại hồ sơ
Phí Giải Ngân: 240.000đ
Tự động giải ngân