Nội dung đăng ký sẽ xuất hiện theo thứ tự từng bước
Hộp thư Gmail là quan trọng nhất để nhận thông tin khoản vay

Upload Photo
Gửi Ảnh CMND mặt trước
Upload Photo
Gửi Ảnh CMND mặt sau
Giấy tờ cá nhân
Gửi Ảnh Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Upload Photo
Gửi Ảnh Chân Dung cầm CMND